Spørgsmål:

Jeg har en diskussion kørende med en kollega. Må man selv åbne og måle på 230V forsynet udstyr i ATEX-områder? Jeg mener ikke, at man må. Min kollega er uenig. Vi er begge elektrikere. Hvem har ret?

 EAN

Pers svar:

Kære EAN

Tak for spørgsmålet. Jeg vil starte med at svare, at der ingen sikker vinder er her. Så jeg håber ikke, der er noget på højkant.

Her kommer et lidt langt – og desværre også lidt krøllet – svar. For her er reglerne ikke knivskarpe.

I Danmark er reglerne for elektriske installationer reguleret af ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer” (BEK nr 1082 af 12/07/2016). For at finde reglerne for arbejde på arbejde på installationer under spænding henvises i bekendtgørelsen til EN50110-1. I den hedder det i anneks B:

B.5 Eksplosionsfarlige arbejdssteder

Når elektriske arbejdsaktiviteter skal udføres i områder, hvor der kan være risiko for eksplosion, bør nedenstående anbefalinger følges:

a) forbyd eller indstil enhver arbejdsopgave, indtil der er truffet tilstrækkelige forholdsregler til at undertrykke eksplosionsrisici, fx ved at forhindre emission (udslip) af brændbare gasser, ventilation osv.

b) eller træf egnede forholdsregler i overensstemmelse med typen af eksplosionsrisiko for at kontrollere eksplosionsrisikoen såsom:

1) ved kontinuerlig overvågning af den omgivende atmosfære og ved at forbyde enhver energikilde, der sandsynligvis vil kunne antænde den eksplosive blanding

2) ved kontinuerlig ventilation og overvågning af den omgivende atmosfære

3) ved at begrænse arbejdsaktiviteterne til den tilsigtede anvendelse af egensikkert elektrisk udstyr.

Det gør det i praksis svært at fortage den måling, du spørger til, uden at du skal lukke hele fabrikken ned.

MEN – nu hæver vi overliggeren i kompleksitet:

Anneks B i EN50110-1 er informativt. Det betyder, som ordet siger, at det er en information, man kan vælge at bruge, men man må gerne gøre noget andet.

BEK 1082 §59 lyder: Udførelse af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder skal udføres i overensstemmelse med EN 60079-14, Eksplosive atmosfærer, del 14, Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer.

Ifølge EN60079-14 skal installationerne vedligeholdes i henhold til EN60079-17, så selv om der ikke direkte henviser til EN60079-17 i BEK 1082, så kommer vi ikke uden om, at EN60079-17 gælder, når vi snakker om vedligehold i ATEX-områder.

Fra DS/EN60079-17: 2014 § 4.8.1:
“a) Arbejde, hvor blotlægning af spændingsførende dele er nødvendig, kan udføres i henhold til retningslinjer for sikker arbejdsprocedure ifølge IEC 60079-14 og under iagttagelse af de forholdsregler, som anvendes i et ufarligt område.”

Denne standard skal ikke opfattes som et fuldgyldigt ’GO’ til din kollega.

For det første, skal målingen være ”nødvendigt” arbejde. For det andet, skal andre gældende sikkerhedsregler (fx L-AUS) selvfølgelig også følges. Og for det tredje, så slipper han ikke for den altid gældende risikovurdering: Er det et ’ufarligt område’, som udstyret står i? Er gasdetektorens sensorer og alarmudstyr uden fejl? Hvad kan og skal din kollega gøre, hvis der kommer en gasalarm, mens han arbejder med åbent udstyr i spænding – altså når ”musikker spiller”? Er det udstyr, som din kollega arbejder med, korrekt mærket?

Reglerne i praksis

I det følgende ’går vi med’ din kollega, når han går i gang med sit arbejde. Vi repeterer forholdsreglerne undervejs.

Installationer mærket Ex e, forhøjet sikkerhed:

Din kollega åbner junctionboxen og går i gang med at måle med korrekt ATEX-mærket måleudstyr. Pludselig kommer der alarm fra gasdetektoren. Din kollega stopper øjeblikkeligt med at måle. Når han ikke måler længere, er installationen sikker. Det er den, fordi der ikke er nogen tændkilder i kassen, da måleudstyret ikke længere er i direkte kontakt med spændingsførende dele. Og din kollega husker at montere låget igen.

Installationer mærket Ex p, overtrykssikret kapsling: 

Normalt vil tavlen koble ud, når lågen åbnes (overtrykket forsvinder), men ifølge DS/EN60079-14: 2011:

”17.2.3.1 Almindeligt 
Systemer til overtryksstyring er undertiden forsynet med tilsidesættelsesindretninger eller “vedligeholdelsesomskiftere”, som er beregnet til at give mulighed for, at overtrykskapslingen fortsat er under spænding ved fravær af overtryk, dvs. når kapslingslågen er åbnet. 
  
Sådanne indretninger bør kun anvendes i et farligt område, hvis det særlige sted er blevet bedømt til at være sikret mod, at potentielt brændbar gas eller damp er til stede i brugsperioden (“gas-fri” situation). Der bør straks afbrydes for kapslingen, hvis brændbare gasser detekteres, mens den er i drift under disse forhold, og udluftes igen, før den sættes tilbage i drift.”

Igen skal man risikovurdere. Hvad skal man gøre, hvis der går en gasalarm, mens arbejdet står på: Stop målingerne, vedligeholdsomskifter sættes tilbage til drift (tavle kobler ud), luk tavlen, udluftning og så kan tavlen indkobles sikkert igen.

Installationer mærket Ex d, tryksikker kapsling:

Med mindre der er en sikkerhedsafbryder i umiddelbar nærhed af kapslingen, så kan man ikke bruge gasdetektoren som sikkerhedsudstyr, når man arbejder i d-udstyr. Der vil ved et potentielt gasudslip sandsynligvis ikke være den nødvendige tid til at gøre boksen sikker efter endt måling. Der er fx rigtig mange bolte, der skal spændes – oven i købet med moment.

Er der behov for at måles i en Ex d boks, så er det fx muligt, hvis man gør, som på de fleste indvendingsplatforme på Nordsøen. Her bygger man et tryktelt omkring kapslingen, inden man åbner dem. Teltet tryksættes med luft fra sikket område.

Det korte af det (meget) lange

Det gælder for alt varmt arbejde i Ex-områder, at sikkerheden kun er i orden, hvis vi uden tøven kan nikke ja til følgende, FØR vi går i gang:

  • Vi har en korrekt fungerende gasdetektor. Den skal være nyligt bumptestet og sat til at give alarm ved et meget lille gasniveau fx 10% af LEL.
  • Ved evt. gasudslip har vi tid til at lukke det arbejde, vi er i gang med, og komme i en sikker tilstand.

Håber mit svar – trods længden – var forståeligt.

Mvh. Per

Tilbage til listen…