SPØRGSMÅL:

Jeg arbejder i en relativ stor virksomhed med en del zoneklassificerede arbejdsområder. Er der lovkrav om, at der skal udnævnes en ATEX-ansvarlig i enhver virksomhed med eksplosionsfarlige arbejdsområder – eller ”hænger” ansvaret på direktøren??

mvh SEN

PERS SVAR:

Kære SEN

Tak for det gode og enkle spørgsmål. Det korte svar er: Nej! Det er der faktisk ikke noget krav om. Men hverken jeg eller juraen lægger skjul på, at en ATEX-ansvarlig er en god, rationel og praktisk idé.

Den påstand vil jeg i det følgende løfte belægget for:

ATEX brugerdirektiv 1999/92/EF om arbejderes sikkerhed, er i Danmark implementeret via bekendtgørelse BEK nr 478 af 10/06/2003 udsendt af Arbejdstilsynet. Bekendtgørelsen har det mundrette navn: ”Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.”

Af bekendtgørelsens §4 fremgår det, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at reglerne overholdes:

§ 4. En arbejdsgiver, der lader udføre arbejde omfattet af denne bekendtgørelse, skal sørge for, at der udarbejdes skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen, jf. § 4, § 6 og §§ 6 a-c, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

Det strafferetslige ansvar er der heller ikke tvivl om. I §14stk. 2 hedder det:

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Altså er det, med hjemmel i de to ovennævnte skriftsteder, direktøren at ansvaret ”hænger” på.

MEN – spørgsmålet er så, om det daglige ansvar også hænger godt der på direktøren?

I forbindelse med ATEX brugerdirektiv er der udgivet en guideline ”Ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv 1999/92/EF”.

Denne vejledning giver en anvisning på, hvordan man kan overholde kravene i direktivet, og dermed indirekte kravene i den danske bekendtgørelse. I vejledningen kan man læse:

6.3.6 Gennemførelse af foranstaltninger til eksplosionssikring

Det bør fremgå af eksplosionssikringsdokumentet, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af bestemte foranstaltninger, eller hvem der har fået eller får pålagt denne opgave (bl.a. også med hensyn til udarbejdelsen og ajourføringen af eksplosionssikringsdokumentet). Det skal ligeledes oplyses, på hvilket tidspunkt foranstaltningerne skal anvendes, og hvordan effektiviteten af dem kontrolleres.

Selvom citatet stammer fra en vejledning uden sanktionsret, er der ikke nogen tvivl om, at det vil være en rigtig god ide med en udnævnt ATEX-ansvarlig til det daglige arbejde. Det kan godt være direktøren i firmaet, men hvis der er tale om en stor virksomhed, som den du arbejder i, er den praksis en dårlig idé, da risikoen for at ATEX-arbejdet drukner i de arbejdsmængder, som han eller hun formentlig har i det daglige.

Arbejdstilsynet har også skrevet en vejledning i forbindelse med bekendtgørelse 478. Den hedder ”AT-vejledning C.0.9 Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære”. Den er ikke helt så omfattende som direktivets vejledning, men kommer dog også ind på, at der skal være personer med særligt ansvar:

4.5. Særlige tilladelser til arbejde med tændkilder mv.

Hvis der i, eller i nærheden af, et eksplosionsfarligt område udføres arbejde, som muligvis kan føre til en eksplosion, skal dette arbejde godkendes af den person i virksomheden, der er særskilt ansvarlig herfor.

Min anbefaling er derfor helt klart, at der bør være en ATEX-ansvarlig i alle virksomheder, der har ATEX-problematikker i lidt større stil end fx en enkelt sprøjtekabine, der bruges sjældent. Det har en masse fordele: der er ingen forvirring om ”hvem gør hvad”, der er ejerskab til vedligeholdelse af ATEX APV’en, kollegaerne ved hvem de skal gå til med ATEX spørgsmål. Ledelsen ved, hvem der har ansvaret i dagligdagen.

Jeg håber, at det bragte dig lidt videre, ellers siger du bare til.

Med venlig hilsen

Per Kragh

—————————

Links:

BEK nr 478 af 10/06/2003 Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29735

1999/92/EF ATEX brugerdirektiv: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1474388743198&uri=CELEX:31999L0092

Ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv

1999/92/EF: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52003DC0515

AT-vejledning C.0.9 Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære: http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-9-arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere

Tilbage til listen…