Offshore-tema: Alle produktionsanlæg, der behandler brandfarlige produkter, er omfattet af kravet til områdeklassifikation. På land er klassifikationsreglerne reguleret af Beredskabsstyrelsen. Offshore varetages denne opgave af Energistyrelsen.


BEMÆRK: Denne artikel er tidligere publiceret i TechCares magasin ATEX Fokus. Bladet er erstattet af denne hjemmeside.

————————

Formålet med klassifikationen er dog den samme; nemlig at få fastslået hyppigheden af brandbare gasser/dampe i det pågældende område, så man kan foretage korrekt valg af elektrisk og mekanisk materiel og udføre arbejdsopgaverne med de fornødne sikkerhedshensyn.

Klassifikationen

Såvel på land som offshore inddeles de eksplosionsfarlige områder i zoner:

  • Zone 0: Områder, hvor der uafbrudt eller i lange perioder forekommer eksplosiv atmosfære.
  • Zone 1: Områder, hvor der lejlighedsvis under normale driftsforhold forekommer eksplosiv atmosfære.
  • Zone 2: Områder, hvor der kun undtagelsesvis og da kun i kortere perioder forekommer eksplosiv atmosfære.

Til områdeklassifikation af Mærsk Olie og Gas’ produktionsfaciliteter offshore anvendes Energistyrelsens ”Retningslinjer for design af faste offshore anlæg”. I kapitel 9 ”Arealklassifikation og elektriske anlæg” findes der beskrivelser og konkrete eksempler på arealklassifikation af forskellige områder på offshore anlæg. Ligeledes findes der beskrivelse af mulighederne for omklassificering af områder ved hjælp af naturlig eller mekanisk ventilation.Reglerne fortæller også om brugen af alarm og mulig udkobling af udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet, hvis den mekaniske ventilation svigter.

Energistyrelsens retningslinier baserer sig på ”EN 60079-10-1 Klassifikation af farlige områder,” som mere udførligt beskriver klassifikationen af forskellige områder samt mulighederne for omklassificering ved hjælp af mekanisk ventilation. Hvilket betyder, at man kikker på udslipssteder, mængde og rækkevidde af udslip, gassernes egenskaber, mm.

Skærpede interne standarder i Maersk

Ud over krav specificeret af myndighederne har Mærsk Olie og Gas på basis af mange års erfaring og ønsker om et højt sikkerhedsniveau udviklet en intern Teknisk Standard (TS). I denne specificeres blandt andet, at alt elektrisk udstyr installeret i områder klassificeret zone 1 eller 2 konsekvent skal opfylde regler gældende for zone 1 udstyr! Desuden skal udstyr placeret i udendørs- og uklassificerede områder også typisk være certificeret iht. regler gældende for zone 1 områder, hvor blandt andet tredjeparts certificering er en del af leverancen.

Grunden til at Mærsk Olie og Gas har valgt at skærpe de gældende regler, er et ønske om at opretholde et højt sikkerhedsniveau på platformene og en erkendelse af, at gassens udbredelse i tilfælde af en lækage ikke bestemmes af zonegrænser.