Spørgsmål og svar

Spørgsmål:

Jeg er ATEX-ansvarlig på en virksomhed. Vi har bl.a. nogle zone 2 områder, hvor vi bruger udstyr, som ikke findes ATEX-certificeret. Hvordan er det lige med det?

KAN

Pers svar:

Kære KAN

Jeg er glad for, at jeg også her kan afdramatiserer de negative og besværlig konsekvenser af at have en lovlig ATEX-APV – og arbejde efter den.

Det korte svar på dit spørgsmål er nemlig, at de gældende regler og standarder gør det muligt under normal drift og vedligehold i zone 2 at bruge udstyr, der ikke er ATEX-certificeret. Men det forudsætter altså, at I kan sætte flueben ved følgende:

  1. I skal bruge gasdetektorer til at monitorere, hvis der – før og imens I arbejder - opstår potentiel eksplosionsfare som følge af udslip af eksplosive gasser og dampe.
  2. Gasdetektorernes funktionalitet skal være testet i henhold til ATEX produktdirektiv – der også hedder 94/9/EF – og efter fabrikantens anvisning.
  3. Gasdetektorernes placering, følsomhed og antal i arbejdsrummet skal vurderes jf. den risikovurdering, I ifølge jeres ATEX-APV er forpligtiget til at foretage.

Advarsel! Herfra bliver mit svar mere langhåret, da jeg som fagligt belæg bliver nødt til at zappe rundt i ATEX Produktdirektiv (94/9/EF), og de ’Guidelines’ der er hertil, samt ATEX Brugerdirektiv (1999/92/EF) og dets tilhørende guidelines.

ATEX 9/94/EF (Produktdirektiv)

ATEX produktdirektiv (94/9/EF) reguler som bekendt det udstyr, der bruges i – og i forbindelse med - eksplosionsfarlige omgivelser. Direktivet har flere gyldighedsområder. Blandt andet sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger. Disse er defineret som:

Artikel 1 (9/94/EF)

”Stk. 2. Direktivets anvendelsesområde omfatter ligeledes sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosiv atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici.”

I produktdirektivets guidelines er et af eksemplerne på disse ’anordninger’ heldigvis en gasdetektor:

”Styreenheder, som er placeret i et sikkert område, for et miljøovervågningssystem, som består af gasdetektorer fordelt i et eksplosionsfarligt område, og som skal foretage indgreb, hvis farlige gaskoncentrationer detekteres.”

ATEX 1999/92/EF (Brugerdirektiv)

Brugerdirektivet omtaler ikke gasdetektorer eksplicit. Her fremhæves det blot, at medarbejderne skal beskyttes mod skade. Guidelines til Brugerdirektivet har derimod en klar beskrivelse af brugen af gasdetektorer:

”3.1.5 Anvendelse af gasdetektorer

Kontrol af koncentrationen i nærheden af anlæg kan f.eks. ske ved hjælp af gasdetektorer. Væsentlige betingelser for anvendelsen af gasdetektorer er:

  • tilstrækkeligt kendskab til de stoffer, der kan forventes, kilderne placering, de maksimale kildestyrker og spredningsbetingelserne
  • anordninger, hvis funktion svarer til de forhold, som de skal anvendes under, navnlig med hensyn til aktiveringstid, aktiveringsværdi og krydsfølsomhed 
  • undgåelse af, at der opstår en farlig situation i tilfælde af fejl i enkelte af gasdetektorernes funktioner (pålidelighed)
  • mulighed for tilstrækkeligt hurtigt og sikkert at registrere de forventede blandinger, ved at antallet og placeringen af målepunkter vælges behørigt kendskab til det område, som bliver eksplosionsfarligt indtil aktiveringen af de beskyttelsesforanstaltninger, der skal udløses gennem anordningen. I dette nærområde (afhængigt af de førnævnte punkter) er det nødvendigt at undgå tændkilder
  • tilstrækkelig sikker forebyggelse af, at farlig eksplosiv atmosfære er til stede uden for nærområdet, ved hjælp af de beskyttelsesforanstaltninger, der skal udløses, og ved at undgå andre risici som følge af fejlfunktion.

 

Gasdetektorerne skal til anvendelse i eksplosionsfarlige områder være godkendt og mærket på grundlag af EF-direktiv 94/9/EF med hensyn til deres sikkerhed som elektrisk materiel.”

Og det endelige punktum sættes i kapitel 3.4 om processtyringsudstyr:

”Det er ligeledes muligt at afkoble potentielle tændkilder, hvis der forekommer farlig eksplosiv atmosfære. Eksempelvis kan ikke-eksplosionssikkert elektrisk materiel gøres spændingsfrit ved aktivering af en gasdetektor, hvis det derved er muligt at afkoble de potentielle tændkilder, som materiellet besidder.”

Håber du kan bruge mit lidt regeltunge svar til noget.

Venlig hilsen

Per

< Tilbage til liste